Aj nám v škole záleží na životnom prostredí, a preto sa chceme aktívne podieľať na jeho skvalitňovaní a šetrení. Preto sme na každé poschodie umiestnili farebné koše na triedený odpad a zberná hliadka bude dozerať na správne separovanie. Pripomeňme si teda, čo kam patrí.

Do modrého koša s označením PAPIER vhadzujeme: noviny, časopisy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné letáky, akrtón, papierové tašky, vrecká a krabice, obálky, plagáty, pohľadnice, listy.

Do žltého koša s označením PLASTY patria fólie, plastové tašky a vrecká, fľaše z nápojov, kelínky z jogurtov.

Do hnedého koša s označením KOVY patria konzervy, plechovky, ako aj viacvrstvové obaly od mlieka a džúsov.

Snažme sa teda, aby príroda bola na nás pyšná!