Hoci predpovede počasia na pondelok neboli príliš priaznivé, predsa sme nový rok mohli privítať na školskom dvore. Po štátnej hymne, kultúrnom programe našich žiakov nasledoval príhovor pani riaditeľky Mgr. Gabriely Fujačkovej, ktorá žiakov v krátkosti oboznámila s organizáciou školského roka. Po nej sa ujal slova pán starosta Ing. Štefan Vároš a všetkým poprial veľa úspechov. Tak teda vykročme spoločne do školského roka 2018/2019! FOTO