Vážení rodičia!

Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 9. - 10. apríla 2019 v čase od 13:00 do 15:00 v budove základnej školy, v triedach 2.A a 4.B. Na zápis si prineste rodný list dieťaťa a občiansky preukaz. Zápisu sa zúčastnia deti, ktoré do 31. augusta v danom roku dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktoré mali v školskom roku 2018/2019 odloženú povinnú školskú dochádzku (podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní - školský zákon).    Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj doklad o druhu postihnutia.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, môže rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať pri zápise riaditeľa školy o odloženie začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rozhodnutie o odklade vydá rodičovi alebo zákonnému zástupcovi riaditeľ školy. Všetky informácie sú vyvesené na vchodových dverách budov ZŠ a MŠ v Štiavniku.