Vážení rodičia,

v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu Vám dávame do pozornosti dva dokumenty.

1. Usmernenie k vystavovaniu ošetrovného a PN

2. Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe.

Prvý dokument informuje o možnosti uplatnenia nároku na ošetrovné pre rodiča, ktorý je nútený zostať s dieťaťom doma ak došlo k uzatvoreniu materskej školy, školy v súvislosti  s COVID-19.

Druhý dokument informuje o povinnostiach osôb,  ktorým  bola  nariadená  domáca  izolácia,  alebo  izolácia  v zdravotníckom zariadení.

 

Zástupkyňa MŠ oznamuje,že prevádzka materskej školy bude prerušená v dňoch 30.10,31.10,1.11.je štátny sviatok.Mš bude opäť v prevádzke od 4.11.2019.

Vážení rodičia!

Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 9. - 10. apríla 2019 v čase od 13:00 do 15:00 v budove základnej školy, v triedach 2.A a 4.B. Na zápis si prineste rodný list dieťaťa a občiansky preukaz. Zápisu sa zúčastnia deti, ktoré do 31. augusta v danom roku dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktoré mali v školskom roku 2018/2019 odloženú povinnú školskú dochádzku (podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní - školský zákon).    Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj doklad o druhu postihnutia.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, môže rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať pri zápise riaditeľa školy o odloženie začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rozhodnutie o odklade vydá rodičovi alebo zákonnému zástupcovi riaditeľ školy. Všetky informácie sú vyvesené na vchodových dverách budov ZŠ a MŠ v Štiavniku.

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou  v Štiavniku oznamuje rodičom žiakov narodených od 1. septembra 2010 do 31. augusta 2011

ako aj rodičom detí, ktoré mali v školskom roku 2016/2017 odloženú povinnú školskú dochádzku, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch

25. až 26. apríla 2017  v časeod 13 00 do 15 00 hod.

v budove Základnej školy v Štiavniku v 1.A a v 1. B triede.

 

Na zápis je nutné prísť i s dieťaťom.

 

So sebou si prineste  rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.

Informácie o zápise sú vyvesené na vchodových dverách budov ZŠ a MŠ v Štiavniku .

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

Základná škola s materskou školou  v Štiavniku srdečne pozýva rodičov detí narodených

od 1. septembra 2009 do 31. augusta 2010

ako aj rodičov  detí, ktoré mali v školskom roku 2015/2016 odloženú povinnú školskú dochádzku, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch

12. až 13. apríla 2016  v časeod 13 00 do 15 00 hod.

v budove Základnej školy v Štiavniku v 1.A a v 1. B triede.

 

So sebou si prineste  rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.

Informácie o zápise sú vyvesené na vchodových dverách budov ZŠ a MŠ v Štiavniku .