Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme, že od 1. júna 2020 bude sprístupnená prevádzka v ZŠ Štiavnik.

Podmienky otvorenia sú nasledovné:

 1. Účasť na vyučovaní je dobrovoľná podľa prihlasovania triednym učiteľkám žiakov a cez EduPage stránku základnej školy.
 2. Nástup žiakov do školy bude prebiehať od 7:15 do 7:40 hod. a bude usmerňovaný zamestnancami školy pri vstupe do areálu.
 3. Vyučovanie  pre žiakov 1. a 2. ročníka  končí 4. vyučovacou hodinou o 11,15 hod.
 4. Vyučovanie  pre žiakov 3. až 5. ročníka končí 4. alebo 5. vyučovacou hodinou podľa upraveného rozvrhu hodín. Ten bude zverejnený na stránke školy a súčasne zaslaný žiakom triednymi učiteľkami do konca týždňa.
 5. Pred nástupom do školy i počas vyučovania prebehne dôkladné čistenie a dezinfekcia priestorov ZŠ. Ráno bude zabezpečený ranný zdravotný filter (meranie teploty žiakov bezdotykovým teplomerom pri vstupe do ZŠ a dezinfekcia rúk).
 6. Pri vstupe do budovy školy sa žiaci „nepípajú“, t.j. nezaznamenávajú dochádzku čipovým príveskom, nejdú do šatní, ale idú priamo do svojich tried podľa pokynov paní učiteliek.
 7. Po vyučovaní odchádzajú žiaci domov, o možnosti návštevy školského klubu detí v SCVČ budete informovaní.
 8. V škole bude prebiehať vyučovanie podľa upraveného rozvrhu hodín v kmeňovej triede, v prípade priaznivého počasia bude časť výučby prebiehať v exteriéri školy.
 9. Žiaci, ktorí zostanú doma z ročníkov 1-5 budú dostávať úlohy prostredníctvom EduPage.
 10. Žiaci 6.— 9. ročníka ZŠ, sa budú naďaIej  vzdelávať dištančne.
 11. Stravovanie v školskej jedálni sa bude realizovať počas vyučovania  v priebehu 4. a 5. vyučovacej hodiny. Stravovanie v školskej jedálni budú môcť využívať len žiaci prítomní v škole.
 12. V jednej skupine žiakov bude maximálne 20 detí. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď  počet žiakov klesne, čím nebude dochádzať k migrácii žiakov medzi jednotlivými  skupinami. V ročníkoch 1 – 4 sú skupiny vytvorené podľa pôvodných tried s rovnakými pani učiteľkami. V piatom ročníku sú vytvorené tri skupiny. Žiaci a žiačky z Hvozdnice budú tvoriť samostatnú skupinu.
 13. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni, písomné vyhlásenie o tom, žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo je potrebné stiahnuť TU a vytlačiť. Prípadne si ho môžete vyzdvihnúť v dňoch štvrtok a piatok 28. - 29. 5. od 9:00 do 11:00 hod v budove ZŠ za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.
 14. Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť:  2 rúška na deň, papierové hygienické vreckovky. Žiak je povinný nosiť rúško mimo triedy.
 15. Zákonný zástupca nevstupuje do priestorov školy, škola bude od 8:00 do 11:15 hod. zatvorená. V prípade oneskoreného nástupu či skoršieho odchodu zo školy oznámi túto skutočnosť zákonný zástupca deň vopred triednemu učiteľovi.
 16. Zákonný zástupca čaká svoje dieťa  pri vstupnej bráne. V prípade, že dieťa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID- 19, rodič bezodkladne informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Zákonný zástupca je povinný okamžite prevziať si dieťa zo školského zariadenia, ak bude vykazovať príznaky ochorenia.                                                                                                                                                                                                                          V prípade, že zákonný zástupca nedodrží jednu z uvedených podmienok, nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy.                              Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Mgr. Jozef Puterka            

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od 1. 6. 2020 otvárame základnú školu pre ročníky 1 -5. Účasť detí v ZŠ je dobrovoľná. Záujem o umiestnenie žiaka, žiačky do ZŠ od 01.06.2020 je potrebné nahlásiť do 25. 5. 2020 do 12:00 hod. svojim triednym učiteľkám prostredníctvom edu page stránky školy alebo telefonicky (od 8:00 do 12:00 hod.) Kapacita v triede je maximálne 20 detí. Priestorové kapacity školy nám umožňujú  prijať všetky deti 1.-5. ročníka. Žiadame o dodržanie termínu, po termíne už nebude možné deti prihlásiť.

O ďalšom postupe  Vás budeme včas informovať.                 

Ďakujeme

Vážení rodičia,

v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu Vám dávame do pozornosti dva dokumenty.

1. Usmernenie k vystavovaniu ošetrovného a PN

2. Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe.

Prvý dokument informuje o možnosti uplatnenia nároku na ošetrovné pre rodiča, ktorý je nútený zostať s dieťaťom doma ak došlo k uzatvoreniu materskej školy, školy v súvislosti  s COVID-19.

Druhý dokument informuje o povinnostiach osôb,  ktorým  bola  nariadená  domáca  izolácia,  alebo  izolácia  v zdravotníckom zariadení.

 

Zástupkyňa MŠ oznamuje,že prevádzka materskej školy bude prerušená v dňoch 30.10,31.10,1.11.je štátny sviatok.Mš bude opäť v prevádzke od 4.11.2019.

Vážení rodičia!

Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 9. - 10. apríla 2019 v čase od 13:00 do 15:00 v budove základnej školy, v triedach 2.A a 4.B. Na zápis si prineste rodný list dieťaťa a občiansky preukaz. Zápisu sa zúčastnia deti, ktoré do 31. augusta v danom roku dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktoré mali v školskom roku 2018/2019 odloženú povinnú školskú dochádzku (podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní - školský zákon).    Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj doklad o druhu postihnutia.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, môže rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať pri zápise riaditeľa školy o odloženie začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rozhodnutie o odklade vydá rodičovi alebo zákonnému zástupcovi riaditeľ školy. Všetky informácie sú vyvesené na vchodových dverách budov ZŠ a MŠ v Štiavniku.

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou  v Štiavniku oznamuje rodičom žiakov narodených od 1. septembra 2010 do 31. augusta 2011

ako aj rodičom detí, ktoré mali v školskom roku 2016/2017 odloženú povinnú školskú dochádzku, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch

25. až 26. apríla 2017  v časeod 13 00 do 15 00 hod.

v budove Základnej školy v Štiavniku v 1.A a v 1. B triede.

 

Na zápis je nutné prísť i s dieťaťom.

 

So sebou si prineste  rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.

Informácie o zápise sú vyvesené na vchodových dverách budov ZŠ a MŠ v Štiavniku .

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

Základná škola s materskou školou  v Štiavniku srdečne pozýva rodičov detí narodených

od 1. septembra 2009 do 31. augusta 2010

ako aj rodičov  detí, ktoré mali v školskom roku 2015/2016 odloženú povinnú školskú dochádzku, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch

12. až 13. apríla 2016  v časeod 13 00 do 15 00 hod.

v budove Základnej školy v Štiavniku v 1.A a v 1. B triede.

 

So sebou si prineste  rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.

Informácie o zápise sú vyvesené na vchodových dverách budov ZŠ a MŠ v Štiavniku .