Informácia o polročnom hodnotení a klasifikácii žiakov

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Štiavnik, 177 oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že v zmysle §55 ods.10 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov triedny učiteľ vydá žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka t.j. dňa 29. januára 2016

Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok

Tento výpis nie je verejnou listinou.

Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva len na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu (§ 55 ods. 10 školského zákona).

Dňa 1. februára 2016 (pondelok) sú pre žiakov polročné prázdniny.

Materská škola bude 1. februára 2016 zatvorená.

Nástup do školy je 2. februára 2016 (utorok).

Vo štvrtok 15. októbra nás navštívili artisti z ukrajinského cirkusu Jacko, aby nám predviedli svoje umenie. Žonglovali s kruhmi či kužeľmi, kúzlili, zabávali a videli sme dokonca aj ohňovú show. Do niektorých čísel ako asistentov artisti zapojili aj našich šikovných žiakov. FOTO

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016. FOTO

Pomaly sa lúčime s prázdninami a už o pár dní sa začne nový školský rok. Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 bude 2. septembra 2015 o 8. 30 hod.

Koniec školského roka sa niesol v duchu osláv, ale aj rozlúčok. Po kultúrnom programe ZUŠ Yamaha sa všetkým prihovorila pani riaditeľka Mgr. Gabriela Fujačková. Okrem iného popriala odchádzajúcim deviatakom veľa úspechov na nových školách. Veľké ĎAKUJEME! patrí našim kolegyniam Zuzke Marčišovej a Soničke Vengrickej, ktoré odchádzajú do zaslúženého dôchodku. Prajeme im veľa zdravia a oddychu. Po udelení knižných odmien si žiaci prevzali vysvedčenia, my sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi a vytúžené prázdniny môžu začať. FOTO