Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Štiavnik udeľuje dňa 29. 10. 2019

                    riaditeľské voľno

z dôvodu konania slávnostnej akadémie pri príležitosti 60. výročia školy.

Mgr. Jozef Puterka, riaditeľ školy

Obec Štiavnik vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou Štiavnik.

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente:

Výberové konanie

V prílohe si môžete pozrieť, ako sme na 2. stupni bohatým programom ukončili starý kalendárny rok. FOTO

Vianoce. To čarovné slovo, ktoré v sebe skrýva obrovskú silu. Opäť prichádzajú k nám, aby naplnili naše srdcia láskou, pokojom a rodinnou pohodou. Okrem darčekov, koláčikov či zdobenia stromčeka sa naši žiaci tešia na tradičnú vianočnú besiedku. Mnohí z nich už niekoľko dní strávili poctivým nacvičovaním programu. Tešíme sa, čím nás tento rok prekvapia.

Všetkým zamestnancom školy ďakujeme za ich celoročnú prácu a prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa oddychu a v novom roku veľa zdravia a úspechov.

V piatok sme slávnostne dali bodku za starým školským rokom. Najprv sa nám žiaci navštevujúci ZUŠ Yamaha predstavili krátkym programom, nasledoval príhovor pani riaditeľky Mgr. Gabriely Fujačkovej a po ňom si žiaci prevzali knižné odmeny. Riaditeľ SCVČ Mgr. Vladimír Čvapek v spolupráci so základnou školou ocenil naše futbalistky, ktoré šírili dobré meno školy. No a nakoniec sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi. Tak teda – poďme si vychutnať zaslúžené prázdniny a oddych! FOTO

Zdá sa nám to alebo tých 10 mesiacov naozaj ubehlo až príliš rýchlo. Opäť na nás čakajú prázdniny ako zaslúžená odmena po náročnej práci. Všetkým prajeme príjemné prežitie voľných dní, načerpanie nových síl a veľa zážitkov. Slávnostné ukončenie školského roku bude v piatok 29. júna o 8. 30 hod.

Milí rodičia budúcich prváčikov,

v rámci zefektívnenia prijímacieho konania pri prijímaní detí do 1. ročníka našej základnej školy  Vás prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky na našej stránke. Prihláška do 1. ročníka sa nachádza v sekcii "Pre rodičov" pod hlavným menu. Vyplnenú prihlášku vytlačte a  podpísanú prineste so sebou na zápis. Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť vyplnenú prihlášku doma, si ju môžu vytlačiť v škole v deň zápisu. Zápis sa uskutoční v priebehu mesiaca apríl. O presnom termíne budete včas informovaní prostredníctvom internetovej stránky, oznamom v obecnom rozhlase ako aj oznamom v MŠ i ZŠ v Štiavniku.

Ďakujeme.

 

Už o pár dní si budeme môcť znova vychutnať tie najkrajšie dni plné lásky, pokoja a rodinnej pohody. Vianoce. To zázračné slovo, ktoré v sebe ukrýva veľkú silu. Skôr, ako zasadneme k štedrovečernému stolu plnému dobrôt, sa ešte posledný deň v škole rozlúčime so starým rokom tradičnou vianočnou besiedkou. Malí aj veľkí žiaci sa už poctivo pripravujú, aby v piatok opäť ukázali svoj spevácky, hudobný či iný talent.

K prianiu krásnych a pokojných vianočných sviatkov v kruhu blízkych pre všetkých učiteľov a zamestnancov školy sa pripájame aj my. Želáme Vám krásne Vianoce a úspešný nový rok!

Tu si môžete pozrieť fotografie zo slávnostného otvorenie nového školského roka 2017/2018 a privítania novej pani učiteľky Mgr. Zlatky Možuchovej. FOTO

Prázdniny sa pomaly končia a my sa už tešíme na nový školský rok. Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 bude 4. septembra 2017 o 8.30 hod. v prípade priaznivého počasia pred budovou školy.

A takto sme sa realizovali na vianočnej besiedke. FOTO

Už o krátky čas na dvere opäť zaklopú Vianoce a s nimi ten príjemný čas lásky, pokoja a pohody. Tradične sa s kalendárnym rokom rozlúčime vianočnou besiedkou, ktorá sa bude konať vo štvrtok, 22. 12. 2016 v Súkromnom centre v Štiavniku. Ročníky 1. – 4. začínajú o 8.00 hodine a ročníky 5. – 9. sa predstavia so svojím programom o 10. 45 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

Na záver roka Vám všetkým prajeme pokojné a požehnané prežitie vianočných sviatkov, rodinnú pohodu a oddych. Všetkým zamestnancom našej školy ďakujeme za vykonanú prácu a v novom roku prajeme veľa zdravia a úspechov!

Obec Štiavnik

 

 

 

Výzva na voľby členov Rady školy

 

 

Obec Štiavnik, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou

v Štiavniku

 

vyhlasuje

 

v súlade s § 25 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení a § 1

ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou

sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich

zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení

 

v ý z v u

 

na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Štiavniku

Rada školy má 11 členov v zložení:

- jeden zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ, zvolený vo voľbách pedagogickými   zamestnancami ZŠ

- jeden zástupca pedagogických zamestnancov MŠ, zvolený vo voľbách pedagogickými  zamestnancami MŠ

- jeden zástupca nepedagogických zamestnancov, zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami ZŠ s MŠ

- traja zástupcovia rodičov detí ZŠ, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov ZŠ

- jeden zástupca rodičov detí materskej školy, ktorý nie je zamestnancom školy, zvolený vo voľbách rodičmi žiakov MŠ

- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

 

Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostatných zamestnancov školy a rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu konania volieb – 14. 10.2016

Voľby členov rady školy v termíne do 20. októbra 2016 zabezpečí riaditeľ školy, ktorý určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

O delegovaní zástupcov Obce Štiavnik rozhodne zriaďovateľ.

 

 

 

V Štiavniku 7.9.2016                                                   Ing. Štefan Vároš

                                                                                           starosta obce

Oddýchnutí a s množstvom zážitkov opäť otvárame školskú bránu, aby sme vstúpili do nového školského roka. Všetci sme plní očakávaní, čo nám prinesie. Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 bude v pondelok 5. septembra o 8. 30 hod. za budovou základnej školy.

Niekoľko momentiek z ukončenia školského roka 2015/2016 a lúčenia deviatakov. FOTO

Je až neuveriteľné, ako rýchlo tento školský rok prešiel. Okrem nových vedomostí nám priniesol množstvo zážitkov, exkurzií, výletov, súťaží a úspechov, ale aj náročnejšie chvíle, ktoré sme však spoločne zvládli. Čakajú na nás prázdniny a nám neostáva nič iné len všetkým žiakom, učiteľom a zamestnancom školy popriať príjemný oddych!   

Slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016 bude vo štvrtok 30. júna 2016 o 8.30 hod. v areáli školy.