1.Vyučovanie dištančného vzdelávania začína každý pracovný deň od 9:00 v prostredí Edupage. Pre plnú funkcionalitu e-learningu odporúčame používať internetový prehliadač v počítači.

2. Do 11:00 zadajú učitelia žiakom všetky úlohy daného dňa podľa týždenného rozvrhu, zredukovaného o výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu, telesnú výchovu, náboženskú výchovu, techniku, informatiku  a pracovné vyučovanie. Z týchto predmetoch nebudú žiaci dostávať úlohy, ale jedenkrát v týždni námety a hravé, tvorivé aktivity s prihliadnutím na vyrovnanosť a vyváženosť ich denných aktivít.

3. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania nerealizuje formou klasifikácie. Priebežné hodnotenie má charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa.  Má motivačný charakter, pomenuje žiakom chyby, ktoré robia a navrhne postup pri ich odstraňovaní.

4. Zadané úlohy budú kontrolované a vyhodnotené slovne, prípadne doplnené slovnou spätnou väzbou v správe konkrétnemu žiakovi, ak bude potrebné úlohu prepracovať, doplniť, a pod.

5. V dištančnom vzdelávaní odporúčame včasnú komunikáciu žiakov a rodičov s učiteľmi  vykonávať prostredníctvom správ v Edupage. Úlohy daného dňa budú k dispozícii na vypracovanie do 20:00 toho istého dňa.

Akékoľvek technické, časové, obsahové a pod. nezrovnalosti komunikujte čo najskôr vyučujúcemu daného predmetu príp. triednemu učiteľovi, učiteľke, aby sme dokázali spoločne hľadať riešenia.

6.Bezdôvodné nevypracovanie úloh sa bude chápať ako zanedbanie vzdelávacích povinností žiaka s dôsledkom na záverečnom hodnotení jeho práce.

7.Rodič je povinný oznámiť triednemu učiteľovi do 24 hodín, ak žiak zo zdravotných dôvodov nie je schopný vypracovať a odoslať zadanú úlohu (čo bude chápané ako ospravedlnenka). Nevypracované úlohy bude potrebné doplniť po dohode s vyučujúcim daného predmetu.

8.Možné technické prekážky (napr. výpadok internetového pripojenia, pobyt na mieste bez internetu...) v dištančnom vyučovaní je rovnako potrebné hlásiť triednemu učiteľovi, aby bolo možné hľadať iné riešenia a neprerušovať zbytočne pravidelnosť práce žiakov.

 

Prajeme veľa síl k naplneniu nášho spoločného cieľa: zvládnuť súčasnú výnimočnú situáciu