Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí deviataci,

na stránke ministerstva školstva boli zverejnené informácie ohľadom spôsobu podávania prihlášok na stredné školy a podrobný postup pri prijímaní žiakov na stredné školy. Stručné zhrnutie Vám teraz prinášame.

1.          Prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami

Prihlášky na stredné školy, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon (talentová skúška) boli zo základnej školy odoslané v pôvodnom termíne, opatrené všetkými potrebnými náležitosťami. V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon, je možné pri prijímaní žiakov vlastné kritérium strednej školy využiť na dištančné overenie alebo v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa. Prijímacia skúška z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020. Odporúčame sledovať stránky týchto škôl, kde budú do 7. mája 2020 zverejnené kritéria prijímania žiakov.

2.         Ostatné prihlášky na stredné školy

Prihlášky sú u pani výchovnej poradkyni aj s upresnenými údajmi, ktoré sme doplnili po vzájomnej komunikácii pani výchovnej poradkyne s rodičmi resp. zákonnými zástupcami žiakov, žiačok v priebehu mesiaca apríl 2020.  Prihlášky budú odoslané základnou školou  na konkrétne cieľové stredné školy v stanovenom termíne. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu, žiaka ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. V termíne od 4. do 8. mája  bude pani výchovná poradkyňa kontaktovať všetkých rodičov, zákonných zástupcov žiakov a žiačok deviateho ročníka za účelom overenia údajov uvedených na prihláške vrátene konečného výberu strednej školy.

 3.         Prijímacie skúšky na stredné školy

Na základe rozhodnutia ministra školstva sa tento školský rok prijímacie skúšky neuskutočnia. Prijímacie konanie na všetky odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročných gymnázií bude prebiehať na základe dosiahnutých vzdelávacích  výsledkov resp. podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka ZŠ.  Medzi ďalšie kritéria patria umiestnenia v predmetových olympiádach,  športových súťažiach, kritérium umeleckého výkonu, prípadne jedno vlastné kritérium strednej školy. Bodové kritériá sú zverejnené na stránke ministerstva školstva.

4.          Rozhodnutia o prijatí

Riaditeľ strednej školy je do 7. mája 2020 povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy, do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania, do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania a najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

5.          Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka, žiačky na SŠ

Zákonný zástupca žiaka, žiačky do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Vzor tohto dokumentu sa nachádza na stránke ministerstva školstva. Zápisné lístky nebude základná škola vydávať. Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na SŠ budú tieto potvrdenia k dispozícii v budove školy. Vyzdvihnúť si ich môžete po dohode s pani výchovnou poradkyňou Ing. M. Šeligovou, za dodržania hygienicko- epidemiologických opatrení.

V prípade potreby môžete kontaktovať výchovnú poradkyňu pani Ing. Martu Šeligovú, ktorá ochotne zodpovie Vaše otázky.