Vážení rodičia, zákonní zástupcovia budúcich prvákov,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili tým, že ste svoje dieťa zapísali odoslaním elektronickej prihlášky do 1. ročníka na našu školu.

Do dvoch týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania budete  vyzvaní na zdokladovanie poskytnutých údajov (osobne, predložením rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu a iné v závislosti od situácie).

Tí z Vás, ktorí požiadali  v elektronickej prihláške o odklad povinnej školskej dochádzky, predložíte  najneskôr do štyroch týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania písomnú  žiadosť  o odklad  PŠD  (žiadosť o odklad nájdete  na  stránke školy v časti Pre rodičov/Dokumenty) spolu s povinnými prílohami – potvrdenie od všeobecného lekára pre  deti a dorast/odborného  lekára a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP alebo CŠPP).