Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov!

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Štiavnik, 177 oznamuje, že záverečné hodnotenie žiakov na vysvedčení v školskom roku 2019/2020 bude realizované  nasledovne:

1) Žiaci 1.- 4. ročníka budú hodnotení slovne.

2) Žiaci 5. – 9. ročníka budú klasifikovaní známkou

Stupne hodnotenia:

  • výborný,
  • chválitebný,
  • dobrý,
  • dostatočný.

3) Keďže podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť v 1.-9. ročníku  ciele predmetov telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, náboženská výchova, pracovné vyučovanie, informatika a technika plnohodnotnou realizáciou, nebudú tieto predmety klasifikované známkou, ale na vysvedčení bude uvedené – absolvoval(a).

4) Pri záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v škole.

5) V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t. j. nemôže opakovať ročník.

6) V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.

7) V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.