Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov,

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Štiavniku vydáva toto usmernenie z dôvodu zabezpečenia opatrení na zamedzenie šírenia prenosných ochorení.

Vedenie školy zabezpečí pre žiakov:

· Pravidelné zadávanie úloh pre žiakov I. a II. stupňa základnej školy prostredníctvom stránky www.zsstiavnik.edupage.org  (IŽK) a stránky www.bezkriedy.sk

Prosíme rodičov, aby vypracovanie zadaných úloh u žiakov aj skontrolovali. V prípade, že stále nemáte prihlasovacie údaje, prosíme kontaktujte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa.

· Pravidelné zadávanie pracovných listov pre deti v predškolskom veku v materskej škole prostredníctvom vytvorených skupín na facebooku.

·Informovanosť žiakov a rodičov o aktuálnom dianí školy na stránke školy www.zsstiavnik.sk

Vážení rodičia, žiadame vás, aby počas týchto dní, keď bude prerušené vyučovanie, sa vaše deti resp. žiaci správali v súčasnej situácii zodpovedne:

· nesústreďovali sa v školskom areáli, na ihriskách, na uliciach, prípadne v obch. centrách

· dodržiavali všetky hygienické opatrenia

· vyvarovali sa kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky chrípky

· riadili sa pokynmi MŠVVaŠ SR, RUVZ

Ďakujeme za pochopenie.