Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme, že od 1. júna 2020 bude sprístupnená prevádzka v MŠ Štiavnik.

Podmienky otvorenia sú nasledovné:

 

 1. Účasť detí je dobrovoľná podľa prihlasovania Vašim triednym učiteľkám.
 2. Na základe Vášho záujmu bude výchovno-vzdelávacia činnosť v MŠ prebiehať v skupinách totožných s pôvodnými triedami a s tými istými pani učiteľkami.
 3. Nástup detí do materskej školy bude prebiehať od 6:30 do 7:30 hod. a bude usmerňovaný zamestnancami materskej školy pri vstupe do budovy MŠ. Po tomto čase bude MŠ uzatvorená.
 4. Rodič resp. jedna sprevádzajúca osoba zodpovedá za dodržiavanie hygienicko –epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 5. Rodič  predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Prehlásenie si môžete stiahnuť TU alebo bude k dispozícii v budove MŠ vo štvrtok 28. 5. 2020 v čase od 8:30 do 12:00 hod. za dodržania hygienicko–epidemiologických opatrení.
 6. Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.
 7. Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť: 2 rúška na deň, papierové hygienické vreckovky. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 8. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje zákonný zástupca príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.
 9. Stravovanie sa bude realizovať v bežnej podobe.
 10. Prevádzka začína o 6:30 hod. a končí o 15:30.
 11. Pred nástupom do materskej školy prebehne dôkladné čistenie priestorov MŠ dezinfekcia priestorov, ráno bude zabezpečený ranný zdravotný filter (meranie teploty žiakov bezdotykovým teplomerom pri vstupe do MŠ a dezinfekcia rúk bezkontaktným dávkovačom).

 

UPOZORNENIE! — V prípade, že zákonný zástupca nedodrží jednu z u vedených podmienok, nebude dieťaťu  umožnený vstup do budovy materskej školy.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

V Štiavniku, 25. 5. 2020                                                                Mgr. Jozef Puterka

                                                                                                       Riaditeľ ZŠ s MŠ Štiavnik