Vážení rodičia, zákonní zástupcovia budúcich prvákov

Zápis  do 1. ročníka  v Základnej škole s materskou školou Štiavnik  na  školský  rok 2020/2021 sa uskutoční  v termíne

od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 s tým, že

- zápis  bude škola  organizovať  bez  osobnej  prítomnosti  detí

- zápis bude realizovaný elektronickou formou vyplnením online prihlášky na stránke školy, pričom overenie  údajov  poskytnutých  zákonnými  zástupcami  sa  uskutoční do  dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

- ak  zákonný  zástupca  požiada  o odklad  začiatku  plnenia  povinnej  školskej  dochádzky,  odporučenie  všeobecného lekára pre  deti  a  dorast  a  odporučenie  príslušného  zariadenia  výchovného  poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr  do  štyroch  týždňov  od  skončenia  mimoriadneho  prerušenia  školského vyučovania,

- žiadosť o odklad sa nachádza na stránke školy v časti Pre rodičov/Dokumenty

- v prípade, že nemáte možnosť prihlásiť dieťa formou elektronickej prihlášky, budete môcť  prihlášku vyplniť v budove školy za dodržiavania

hygienicko-epidemiologických opatrení - o termíne Vás budeme informovať,

- zákonný  zástupca  dieťaťa  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami  doloží  vyjadrenie  príslušného  zariadenia  výchovného  poradenstva  a prevencie  do  vydania  rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020.

Ďakujem Vám všetkým za spoluprácu a pochopenie. So želaním pevného zdravia

 

Mgr. Jozef Puterka

Riaditeľ ZŠ s MŠ Štiavnik