Vážení rodičia budúcich škôlkárov,

V týždni od 15. júna do  19. júna 2020 v čase od 10:00 – 12:00 h.

Vás pozývame do materskej školy na overenie správnosti údajov a dodatočné doloženie potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa. V prípade, že potvrdenie nedoložíte, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Tlačivo lekárskeho potvrdenia sa nachádza TU  alebo si ho môžete vyzdvihnúť v budove MŠ.

Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

 • občiansky preukaz rodičov (zákonných zástupcov);
 • rodný list dieťaťa
 • lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

 

Overenie údajov prebehne za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme, že od 1. júna 2020 bude sprístupnená prevádzka v MŠ Štiavnik.

Podmienky otvorenia sú nasledovné:

 

 1. Účasť detí je dobrovoľná podľa prihlasovania Vašim triednym učiteľkám.
 2. Na základe Vášho záujmu bude výchovno-vzdelávacia činnosť v MŠ prebiehať v skupinách totožných s pôvodnými triedami a s tými istými pani učiteľkami.
 3. Nástup detí do materskej školy bude prebiehať od 6:30 do 7:30 hod. a bude usmerňovaný zamestnancami materskej školy pri vstupe do budovy MŠ. Po tomto čase bude MŠ uzatvorená.
 4. Rodič resp. jedna sprevádzajúca osoba zodpovedá za dodržiavanie hygienicko –epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 5. Rodič  predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Prehlásenie si môžete stiahnuť TU alebo bude k dispozícii v budove MŠ vo štvrtok 28. 5. 2020 v čase od 8:30 do 12:00 hod. za dodržania hygienicko–epidemiologických opatrení.
 6. Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.
 7. Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť: 2 rúška na deň, papierové hygienické vreckovky. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 8. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje zákonný zástupca príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.
 9. Stravovanie sa bude realizovať v bežnej podobe.
 10. Prevádzka začína o 6:30 hod. a končí o 15:30.
 11. Pred nástupom do materskej školy prebehne dôkladné čistenie priestorov MŠ dezinfekcia priestorov, ráno bude zabezpečený ranný zdravotný filter (meranie teploty žiakov bezdotykovým teplomerom pri vstupe do MŠ a dezinfekcia rúk bezkontaktným dávkovačom).

 

UPOZORNENIE! — V prípade, že zákonný zástupca nedodrží jednu z u vedených podmienok, nebude dieťaťu  umožnený vstup do budovy materskej školy.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

V Štiavniku, 25. 5. 2020                                                                Mgr. Jozef Puterka

                                                                                                       Riaditeľ ZŠ s MŠ Štiavnik

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od 1. 6. 2020 otvárame materskú školu. Účasť detí v MŠ je dobrovoľná. Záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ od 01.06.2020 je potrebné nahlásiť do 25. 5. 2020 do 12:00 hod. e-mailovú adresu jana.sichmanová@zsstiavnik.sk alebo na telefónne číslo 0911919496 (od 8:00 do 12:00 hod.) Kapacita v triede je maximálne 15 detí. Výber prihlásených  detí bude posúdený na základe Usmernenia  Ministerstva školstva  k organizácii podmienok výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roka 2019/2020.

Žiadame o dodržanie termínu, po termíne už nebude možné deti prihlásiť.

O ďalšom postupe  Vás budeme včas informovať.                 

Ďakujeme

Vážení rodičia, zakonní zástupcovia,

prosím, venujte pozornosť nasledujúcim informáciám: 

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do našej materskej školy na školský rok 2020/2021 môžete podávať do 31. mája 2020 nasledovne...

1. Rodičia vyplnia a odošlú online prihlášku, ktorú nájdete na stránke školy v časti Pre rodičov/Dokumenty. Online prihlášku starostlivo vyplňte, nezabudnite na kontaktné údaje – mobil, E-mail.

 • Vedenie školy takéto prihlášky zaeviduje a poskytne rodičom spätnú väzbu,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
 • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,
 • ak ste už online prihlášku odoslali nemusíte ju posielať  ešte raz. Vašu prihlášku už evidujeme.

2. Rodičia, ktorí nemajú možnosť vyplniť a odoslať online prihlášku môžu vytlačenú prihlášku odovzdať, prípadne prihlášku vypísať v budove materskej školy za dodržania hygienicko- epidemiologických opatrení.

 • Presný čas príchodu si môžete vopred dohodnúť telefonicky so zástupkyňou riaditeľa školy pre MŠ Mgr. Jankou Šichmanovou   (tel. č. 0911 919 496)  v záujme plynulého priebehu s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
 • Tlačivo žiadosti nájdete na stránke školy v časti Pre rodičov/Dokumenty  i TU.

 

3. Ďalšie informácie

 • na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku (ak je dostatok miesta v škôlke a dieťa je odplienkované). Deti mladšie ako tri roky sa pri prijímaní nesmú uprednostniť pred staršími deťmi; ich prijímanie je podmienené uspokojením žiadostí zákonných zástupcov detí vo veku od troch do šiestich rokov.
 • na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • Riaditeľ rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom E-mailu (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), príp. telefonicky. Radi Vám pomôžeme.

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia budúcich prvákov

Zápis  do 1. ročníka  v Základnej škole s materskou školou Štiavnik  na  školský  rok 2020/2021 sa uskutoční  v termíne

od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 s tým, že

- zápis  bude škola  organizovať  bez  osobnej  prítomnosti  detí

- zápis bude realizovaný elektronickou formou vyplnením online prihlášky na stránke školy, pričom overenie  údajov  poskytnutých  zákonnými  zástupcami  sa  uskutoční do  dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

- ak  zákonný  zástupca  požiada  o odklad  začiatku  plnenia  povinnej  školskej  dochádzky,  odporučenie  všeobecného lekára pre  deti  a  dorast  a  odporučenie  príslušného  zariadenia  výchovného  poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr  do  štyroch  týždňov  od  skončenia  mimoriadneho  prerušenia  školského vyučovania,

- žiadosť o odklad sa nachádza na stránke školy v časti Pre rodičov/Dokumenty

- v prípade, že nemáte možnosť prihlásiť dieťa formou elektronickej prihlášky, budete môcť  prihlášku vyplniť v budove školy za dodržiavania

hygienicko-epidemiologických opatrení - o termíne Vás budeme informovať,

- zákonný  zástupca  dieťaťa  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami  doloží  vyjadrenie  príslušného  zariadenia  výchovného  poradenstva  a prevencie  do  vydania  rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020.

Ďakujem Vám všetkým za spoluprácu a pochopenie. So želaním pevného zdravia

 

Mgr. Jozef Puterka

Riaditeľ ZŠ s MŠ Štiavnik