Vážení rodičia, milí žiaci,
prinášame Vám aktuálne platné informácie ohľadom organizácie vyučovania.

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka.

Aktuálne informácie z 24.03.2020

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci,

Posledné informácie týkajúce sa našej školy sú nasledovné:

  • zatvorenie škôl sa predlžuje do odvolania,
  • ruší sa Testovanie 9 pre tento školský rok,
  • prihlášky na stredné školy je možné podať do 15.mája 2020,
  • prijímacie pohovory sa uskutočnia najneskôr do 30.júna 2020,
  • zápis do 1.ročníka základnej školy realizujeme formou elektronickej prihlášky do 1. ročníka,
  • zápis sa presúva na druhú polovicu apríla a nie je potrebná osobná účasť detí, o termínoch a spôsobe zápisu bez účasti detí budete informovaní E-mailom, prostredníctvom stránky školy, príp. obecným rozhlasom.

Minister školstva  prisľúbil, že sa školský rok 2019/2020 skončí v riadnom termíne a deti neprídu  o letné prázdniny.

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov,

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Štiavniku vydáva toto usmernenie z dôvodu zabezpečenia opatrení na zamedzenie šírenia prenosných ochorení.

Vedenie školy zabezpečí pre žiakov:

· Pravidelné zadávanie úloh pre žiakov I. a II. stupňa základnej školy prostredníctvom stránky www.zsstiavnik.edupage.org  (IŽK) a stránky www.bezkriedy.sk

Prosíme rodičov, aby vypracovanie zadaných úloh u žiakov aj skontrolovali. V prípade, že stále nemáte prihlasovacie údaje, prosíme kontaktujte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa.

· Pravidelné zadávanie pracovných listov pre deti v predškolskom veku v materskej škole prostredníctvom vytvorených skupín na facebooku.

·Informovanosť žiakov a rodičov o aktuálnom dianí školy na stránke školy www.zsstiavnik.sk

Vážení rodičia, žiadame vás, aby počas týchto dní, keď bude prerušené vyučovanie, sa vaše deti resp. žiaci správali v súčasnej situácii zodpovedne:

· nesústreďovali sa v školskom areáli, na ihriskách, na uliciach, prípadne v obch. centrách

· dodržiavali všetky hygienické opatrenia

· vyvarovali sa kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky chrípky

· riadili sa pokynmi MŠVVaŠ SR, RUVZ

Ďakujeme za pochopenie.

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 

prerušuje

vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.     

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.  

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.     

Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.    

Vážení rodičia,

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Štiavniku oznamuje, že z dôvodu mimoriadnej situácie

súvisiacej so šírením nového koronavírusu bude zajtra 13. 3. 2020 vyučovanie prebiehať v skrátenom režime.

 

1. hodina - 7:40 - 8:15

2. hodina - 8:20 - 8:55

3. hodina - 9:00 - 9:35

4. hodina - 9:45 - 10:20

5. hodina - 10:25 - 11:00

6. hodina - 11:05 - 11:40

Žiaci si budú môcť zobrať domov zo školy úbory prípadne iné veci zo svojich skriniek a budú poučení o spôsobe posielania učiva, domácich úloh

a správaní sa počas  14 dňového prerušenia prevádzky školy vyhláseného po zasadnutí krízového štábu SR v súvislosti s opatreniami na

zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

Ďakujeme za porozumenie.

 

Vážení rodičia,

v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu Vám dávame do pozornosti dva dokumenty.

1. Usmernenie k vystavovaniu ošetrovného a PN.

2. Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe.

Prvý dokument informuje o možnosti uplatnenia nároku na ošetrovné pre rodiča, ktorý je nútený zostať s dieťaťom doma ak došlo k uzatvoreniu materskej školy, školy v súvislosti  s COVID-19.

Druhý dokument informuje o povinnostiach osôb, ktorým bola nariadená domáca izolácia alebo izolácia v zdravotníckom  zariadení.

 

Základná škola s materskou školou Štiavnik upozorňuje v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu, na základe odporúčania  MŠVVaŠ SR, Úradu verejného zdravotníctva SR na dodržiavanie všeobecných preventívnych opatrení. 

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prijal Ústredný krízový štáb viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 3. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

 

Usmernenie MŠVVŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu.

Usmernenie Hlavného hygienika SR z 3. marca 2020

 

 

Srdečne Vás pozývame na slávnostnú akadémiu, ktorá sa bude konať v nedeľu 24. 11. 2019 o 14. 30 hod. v Súkromnom centre voľného času. Tešíme sa na Vás!

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Štiavnik udeľuje dňa 29. 10. 2019

                    riaditeľské voľno

z dôvodu konania slávnostnej akadémie pri príležitosti 60. výročia školy.

Mgr. Jozef Puterka, riaditeľ školy

Obec Štiavnik vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou Štiavnik.

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente:

Výberové konanie

V prílohe si môžete pozrieť, ako sme na 2. stupni bohatým programom ukončili starý kalendárny rok. FOTO

Vianoce. To čarovné slovo, ktoré v sebe skrýva obrovskú silu. Opäť prichádzajú k nám, aby naplnili naše srdcia láskou, pokojom a rodinnou pohodou. Okrem darčekov, koláčikov či zdobenia stromčeka sa naši žiaci tešia na tradičnú vianočnú besiedku. Mnohí z nich už niekoľko dní strávili poctivým nacvičovaním programu. Tešíme sa, čím nás tento rok prekvapia.

Všetkým zamestnancom školy ďakujeme za ich celoročnú prácu a prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa oddychu a v novom roku veľa zdravia a úspechov.

V piatok sme slávnostne dali bodku za starým školským rokom. Najprv sa nám žiaci navštevujúci ZUŠ Yamaha predstavili krátkym programom, nasledoval príhovor pani riaditeľky Mgr. Gabriely Fujačkovej a po ňom si žiaci prevzali knižné odmeny. Riaditeľ SCVČ Mgr. Vladimír Čvapek v spolupráci so základnou školou ocenil naše futbalistky, ktoré šírili dobré meno školy. No a nakoniec sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi. Tak teda – poďme si vychutnať zaslúžené prázdniny a oddych! FOTO

Zdá sa nám to alebo tých 10 mesiacov naozaj ubehlo až príliš rýchlo. Opäť na nás čakajú prázdniny ako zaslúžená odmena po náročnej práci. Všetkým prajeme príjemné prežitie voľných dní, načerpanie nových síl a veľa zážitkov. Slávnostné ukončenie školského roku bude v piatok 29. júna o 8. 30 hod.

Milí rodičia budúcich prváčikov,

v rámci zefektívnenia prijímacieho konania pri prijímaní detí do 1. ročníka našej základnej školy  Vás prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky na našej stránke. Prihláška do 1. ročníka sa nachádza v sekcii "Pre rodičov" pod hlavným menu. Vyplnenú prihlášku vytlačte a  podpísanú prineste so sebou na zápis. Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť vyplnenú prihlášku doma, si ju môžu vytlačiť v škole v deň zápisu. Zápis sa uskutoční v priebehu mesiaca apríl. O presnom termíne budete včas informovaní prostredníctvom internetovej stránky, oznamom v obecnom rozhlase ako aj oznamom v MŠ i ZŠ v Štiavniku.

Ďakujeme.

 

Už o pár dní si budeme môcť znova vychutnať tie najkrajšie dni plné lásky, pokoja a rodinnej pohody. Vianoce. To zázračné slovo, ktoré v sebe ukrýva veľkú silu. Skôr, ako zasadneme k štedrovečernému stolu plnému dobrôt, sa ešte posledný deň v škole rozlúčime so starým rokom tradičnou vianočnou besiedkou. Malí aj veľkí žiaci sa už poctivo pripravujú, aby v piatok opäť ukázali svoj spevácky, hudobný či iný talent.

K prianiu krásnych a pokojných vianočných sviatkov v kruhu blízkych pre všetkých učiteľov a zamestnancov školy sa pripájame aj my. Želáme Vám krásne Vianoce a úspešný nový rok!