Základná škola s materskou školou Štiavnik je samostatnou rozpočtovou organizáciou v pôsobnosti obce Štiavnik.

Organizačne sa člení na základnú a materskú školu ako predškolské zariadenie. Poskytuje primárne a nižšie sekundárne vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie, poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov.

Vedenie základnej školy tvorí riaditeľ školy, zástupca RŠ pre ISCED II, zástupkyňa RŠ pre ISCED I  a  zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ. Jeden pedagogický

Súčasťou širšieho vedenia školy sú vedúce a vedúci   PK a MZ, výchovná poradkyňa, predsedníčka ZO OZ pri ZŠ s MŠ v Štiavniku. 

V škole učí 27 učiteľov a učiteliek, všetci majú potrebné pedagogické vzdelanie. Na   škole   pracuje   koordinátorka   pre   výchovu   k manželstvu   a rodičovstvu, koordinátorka pre environmentálnu výchovu a koordinátorka primárnej prevencie, ktorá má na starosti ochranu detí pred drogovými závislosťami, fyzickým, alebo psychickým násilím a prejavmi šikanovania. 

Všetci pedagogickí pracovníci sa priebežne vzdelávajú.

V súčasnosti je v Štiavniku plne zrekonštuovaná, moderná, funkčná škola, ktorá má 19 kmeňových tried. V rokoch 2010 – 2011 sa uskutočnila kompletná rekonštrukcia školy. Vymenila sa strešná krytina, okná, škola sa zateplila a dostala novú fasádu. . Kotolňa na tuhé palivo bola nahradená plynovou kotolňou. V rámci interiéru bola vymenená elektroinštalácia, podlahy, sociálne zariadenia. Rovnako bolo vymenené aj vybavenie jednotlivých tried a odborných učební.  Po dokončení rekonštrukcie našej školy môžeme povedať, že spĺňa všetky atribúty modernej, funkčnej školy.                                    

     Škola má telocvičňu, dve jazykové učebne, dve počítačové učebne, jednu mediálnu učebňu,  kuchynku, v suteréne sa nachádza odborná učebňa pre techniku – školská dielňa. V exteriéri školy sa nachádza futbalové ihrisko s umelým trávnikom, asfaltové ihriská na futbal a basketbal. Za školou nám zriaďovateľ postavil kryté pódium, ktoré sa dá pri priaznivom počasí využívať pri rôznych kultúrnych akciách, divadelných predstaveniach, koncertoch a pod.

   Vybavenie kmeňových tried škola modernizovala i z vlastných prostriedkov, keď boli triedy vybavené projektormi, ktoré sú pevne umiestnené na stene v triedach. Projektormi boli vybavené  i odborné učebne cudzích jazykov a počítačové učebne. V škole využívame aj tri interaktívne tabule.

    V rámci školy funguje  bezdrôtová wifi sieť. Pripojenie na internet je tak možné takmer v celej budove školy. Bezdrôtové pripojenie je šifrované prostredníctvom hesla, ktoré spravuje administrátor.  Naša škola dbá na bezpečnosť pri používaní informačných technológií. Používame software, prostredníctvom ktorého vieme spravovať školskú sieť a  obmedziť prístup k aplikáciám a internetovým stránkam s nevhodným obsahom.

    Z vlastných prostriedkov škola modernizovala aj šatne umiestnené v suteréne školy. Každý žiak ročníkov 1- 9 má vlastnú skrinku na kľúčik resp. kód, kde si môže odkladať svoje osobné veci.

     Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni, kde sa podávajú  obedy pre žiakov a zamestnancov školy. Školská jedáleň pripravuje jedlá aj pre materskú školu a domov dôchodcov v Štiavniku.

     Pre rozvoj nadania žiakov škola prenajíma priestory pre Súkromné centrum voľného času v Štiavniku a súkromnú hudobnú umeleckú školu.

Aby sa žiaci i zamestnanci cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na estetickú úpravu školy  a budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a učiteľmi. Na informačných tabuliach a nástenkách  majú  možnosť  žiaci, rodičia    a široká  verejnosť  nájsť  informácie  o úspechoch a aktivitách  školy.  Žiaci  majú  možnosť  vidieť  svoje  vlastné  práce.  Snažíme  sa  budovať priateľskú  atmosféru  medzi  žiakmi  navzájom,  medzi  žiakmi  a pracovníkmi  školy,  medzi pedagógmi a rodičmi a širokou verejnosťou. Škola je umiestnená v peknom prostredí pohoria Javorníky.

Škola je spádová, dochádzajú do nej aj deti z Hvozdnice ročníky 5-9.