Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy.

Rozvrh hodín je umiestnený v každej triede.
 

Režim zvonenia

Hodina

od

do

1

7.40

8.25

2

8.35

9.20

3

9.30

10.15

4

10.30

11.15

5

11.25

12.10

6

12.20

13.05

 

Malá prestávka:    10 min.

Veľká prestávka:   15 min.

Školský klub detí a školská jedáleň vychádzajú z režimu školy a pre svoju špecifickú

činnosť a prevádzku majú vypracovaný vlastný poriadok.

Prioritou našej školy je  zdravý, všestranne vzdelaný absolvent, ktorý si sám dokáže vyhľadať a následne racionálne využiť potrebné informácie. Musí byť sčítaný, komunikatívny s rozvinutým prosociálnym správaním a ovládať aspoň jeden cudzí jazyk. Neustále zvyšovanie gramotnosti v oblasti IKT je v dnešnej dobe samozrejmosťou. Snahou našej školy je naučiť deti zdravému, kritickému a bezpečnému prístupu k IKT.  Výsledky našich učiteľov a učiteliek, žiakov a žiačok dokazujú, že sme na správnej ceste. Naša škola umožňuje i rozvoj športového talentu detí , podporuje záujmy, a rozvíja osobnosť každého žiaka. K tomu okrem učiteľov a učiteliek našej školy napomáha i spolupráca so SCVČ.

1. Pedagogický princíp školy:

Škola kladie dôraz na kvalitné vyučovanie cudzích jazykov, to znamená, že chceme, aby naši žiaci dokázali využiť získané vedomosti i v európskom kontexte, boli tvoriví so schopnosťou komunikovať a reprezentovať "svoju" kultúru a súčasne spoznávať a akceptovať kultúru "inú".  Škola zabezpečuje potrebné vzdelanie aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup ku vzdelávaniu. V spolupráci s OcÚ a úradom práce podporujeme žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vštepujeme žiakom lásku k pravidelnému športovaniu a tak upevňujeme ich zdravie. Postupne zavádzame nové metódy a formy práce.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť problémy. Pripraviť žiaka rozhľadeného, schopného pracovať v tíme a schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. U žiakov sa snažíme  formovať tvorivý životný štýl, sociálne cítenie a hodnotové orientácie.

Našim cieľom je vychovávať v duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi vychovávame pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania
 
Škola je zameraná na vyučovanie cudzích jazykov: anglického a nemeckého, a zároveň kladie dôraz na telesnú a športovú zdatnosť svojich žiakov. Výsledky pôsobenia učiteľov v rámci okresu a kraja sú veľmi dobré aj v ostatných vyučovacích predmetoch.  O absolventov školy je veľký záujem a dokážu sa uplatniť na trhu práce. . Na zlepšenie práce je potrebné zlepšiť priestorové podmienky školy a dbať na neustály profesijný rast učiteľov.

Prvá zmienka o vzdelávaní v našej obci je z roku 1711, kedy bola postavená prvá učebňa , kde býval aj učiteľ.

Najskôr sa vyučovalo v chyžiach/domoch/ u „rozumnejších gazdov“, ktorí vyučovali. V kronike sa zaznamenali mená gazdov: Pavol Komanec, ktorý učil úctyhodných 31 rokov. Vo Vyšňovom (miestny názov z kroniky) vyučoval Jakubík taktiež v sedliackej chyži. Vtedy nebola povinná školská dochádzka a školu navštevovalo len 24-28 detí. Vyučovali sa predmety: čítanie, písanie, počítanie, náboženstvo. Deti chodili do školy len od Vše Svätých do konca marca. Potom mali povinnosti pri gazdovstve.

Keďže naša obec bola aj v minulosti obcou dlhou, škôl tu bolo viacero. V roku 1868 bola vystavaná aj cirkevná škola /budova pri školskej jedálni/.

Záujem o školu v tomto i v nasledujúcom období bol nízky, pretože prvoradým záujmom pospolitého ľudu v našom regióne bol každodenný zápas o prežitie a až potom o školu. Počet školopovinných detí postupne narastal, a tak sa začalo učiť v ďalších budovách.

V roku 1912 boli postavené dve štátne školy, jedna na Jastrabí a druhá pri obecnom dome. Ďalšia ešte nedostavaná budova bola na dolnom konci /dnešná pekáreň/, kde sa vyučovanie začalo v roku 1933.

Nevyhovujúce priestory prinútili kompetentných ľudí uvažovať o postavení novej vyhovujúcej budovy, ktorá by pojala všetky školopovinné deti nielen v Štiavniku, ale aj z Hvozdnice. Nová škola bola postavená v roku 1959 a deti sa tu učia doposiaľ.

Ako rástol počet obyvateľov, rástol aj počet žiakov, a tým aj potreba ďalších učiteľov. Funkciu učiteľov vykonávali nielen absolventi pochádzajúci z blízkeho okolia, ale aj z rôznych častí Slovenska. Stabilizácia učiteľských kádrov aj kvalifikačná úroveň sa dosiahla v 70-80. rokoch minulého storočia aj zásluhou vybudovania bytoviek, v ktorých mali pridelené byty učitelia. Niektorí si tu našli svojho manžela či manželku. Učilo tu veľa významných učiteľov či učiteliek, ktorí zanechali veľa krásnych spomienok v srdciach našich žiakov.

V súčasnosti je v Štiavniku len jedna škola, ktorá má 20 tried. Učí sa tu približne 450 detí zo Štiavnika, ale aj z Hvozdnice. Škola je po kompletnej rekonštrukcii, má telocvičňu, jazykové učebne, tri počítačové miestnosti, futbalové ihrisko s umelým trávnikom, asfaltové ihriská na futbal a basketbal, detské ihrisko.

Základná škola s materskou školou Štiavnik je samostatnou rozpočtovou organizáciou v pôsobnosti obce Štiavnik.

Organizačne sa člení na základnú a materskú školu ako predškolské zariadenie. Poskytuje primárne a nižšie sekundárne vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie, poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov.

Vedenie základnej školy tvorí riaditeľ školy, zástupca RŠ pre ISCED II, zástupkyňa RŠ pre ISCED I  a  zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ. Jeden pedagogický

Súčasťou širšieho vedenia školy sú vedúce a vedúci   PK a MZ, výchovná poradkyňa, predsedníčka ZO OZ pri ZŠ s MŠ v Štiavniku. 

V škole učí 27 učiteľov a učiteliek, všetci majú potrebné pedagogické vzdelanie. Na   škole   pracuje   koordinátorka   pre   výchovu   k manželstvu   a rodičovstvu, koordinátorka pre environmentálnu výchovu a koordinátorka primárnej prevencie, ktorá má na starosti ochranu detí pred drogovými závislosťami, fyzickým, alebo psychickým násilím a prejavmi šikanovania. 

Všetci pedagogickí pracovníci sa priebežne vzdelávajú.

V súčasnosti je v Štiavniku plne zrekonštuovaná, moderná, funkčná škola, ktorá má 19 kmeňových tried. V rokoch 2010 – 2011 sa uskutočnila kompletná rekonštrukcia školy. Vymenila sa strešná krytina, okná, škola sa zateplila a dostala novú fasádu. . Kotolňa na tuhé palivo bola nahradená plynovou kotolňou. V rámci interiéru bola vymenená elektroinštalácia, podlahy, sociálne zariadenia. Rovnako bolo vymenené aj vybavenie jednotlivých tried a odborných učební.  Po dokončení rekonštrukcie našej školy môžeme povedať, že spĺňa všetky atribúty modernej, funkčnej školy.                                    

     Škola má telocvičňu, dve jazykové učebne, dve počítačové učebne, jednu mediálnu učebňu,  kuchynku, v suteréne sa nachádza odborná učebňa pre techniku – školská dielňa. V exteriéri školy sa nachádza futbalové ihrisko s umelým trávnikom, asfaltové ihriská na futbal a basketbal. Za školou nám zriaďovateľ postavil kryté pódium, ktoré sa dá pri priaznivom počasí využívať pri rôznych kultúrnych akciách, divadelných predstaveniach, koncertoch a pod.

   Vybavenie kmeňových tried škola modernizovala i z vlastných prostriedkov, keď boli triedy vybavené projektormi, ktoré sú pevne umiestnené na stene v triedach. Projektormi boli vybavené  i odborné učebne cudzích jazykov a počítačové učebne. V škole využívame aj tri interaktívne tabule.

    V rámci školy funguje  bezdrôtová wifi sieť. Pripojenie na internet je tak možné takmer v celej budove školy. Bezdrôtové pripojenie je šifrované prostredníctvom hesla, ktoré spravuje administrátor.  Naša škola dbá na bezpečnosť pri používaní informačných technológií. Používame software, prostredníctvom ktorého vieme spravovať školskú sieť a  obmedziť prístup k aplikáciám a internetovým stránkam s nevhodným obsahom.

    Z vlastných prostriedkov škola modernizovala aj šatne umiestnené v suteréne školy. Každý žiak ročníkov 1- 9 má vlastnú skrinku na kľúčik resp. kód, kde si môže odkladať svoje osobné veci.

     Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni, kde sa podávajú  obedy pre žiakov a zamestnancov školy. Školská jedáleň pripravuje jedlá aj pre materskú školu a domov dôchodcov v Štiavniku.

     Pre rozvoj nadania žiakov škola prenajíma priestory pre Súkromné centrum voľného času v Štiavniku a súkromnú hudobnú umeleckú školu.

Aby sa žiaci i zamestnanci cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na estetickú úpravu školy  a budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a učiteľmi. Na informačných tabuliach a nástenkách  majú  možnosť  žiaci, rodičia    a široká  verejnosť  nájsť  informácie  o úspechoch a aktivitách  školy.  Žiaci  majú  možnosť  vidieť  svoje  vlastné  práce.  Snažíme  sa  budovať priateľskú  atmosféru  medzi  žiakmi  navzájom,  medzi  žiakmi  a pracovníkmi  školy,  medzi pedagógmi a rodičmi a širokou verejnosťou. Škola je umiestnená v peknom prostredí pohoria Javorníky.

Škola je spádová, dochádzajú do nej aj deti z Hvozdnice ročníky 5-9.